عرض تبریک به برگزیدگان مسابقات نقاشی انفرادی ناحیه 2

کسب رتبه ی سوم در مسابقات انفرادی نقاشی را به دانش آموزان فاطمه برنائی پایه ششم و نگیین بهشت آئین پایه چهارم تبریک عرض می نمائیم.