آقای نویسنده در غدیر

آقای احمد اکبرپور،نویسنده برجسته، دوشنبه 14/05/98      

در کارگاه فبک( فلسفه برای کودکان ) مجتمع آموزشی غدیر حاضر شدند.

ایشان برای آموزگاران محترم مجتمع، درباره ماهیت و کاربرد روش های فبکی  در جهت شکوفایی خلاقیت دانش آموزان  سخنرانی کردند.

به یاری خداوند منان، غدیر،در سال تحصیلی پیش رو، میزبان برنامه های آموزشی و فرهنگی مشابهی خواهد بود که با کیفیت و استاندارد بالا برگزار می شود.