برگزاری اولین جلسه هم اندیشی والدین و آموزگاران

با حول و قوه الهی اولین جلسه ی آشنایی آموزگاران با والدین و تبادل نظر آموزشی  در روز پنج شنبه 98/7/11 برگزار گردید ، 

برخی از موارد ارائه شده به شرح ذیل می باشد :

- ارائه برنامه سالانه توسط آموزگار

- شیوه ی بررسی و نظارت آموزشی والدین و آموزگاران

-  ارائه لوازم مورد نیاز دانش آموزان توسط آموزگاران

- انتخاب نماینده والدین

- ارائه برنامه توسط مدرسین فوق برنامه ( کامپیوتر ، هنر و .... )