بازی ها
ساندویچ
ساندویچ مورد علاقه خود را آماده کنید

پارکینگ
ماشین را از پارکینگ نجات دهید

سودوکو
سودوکو بازی کنید

بازی اسکوبی دو
به سگ محبوبتان کمک کنید

بازی فوتبال- ضربه ایستگاهی
ضربه ایستگاهی در فوتبال

بازی ترافیک
اطلاعات بازی: با کنترل درست چراغ راهنمایی و رانندگی و سبز و قرمز کردن به موقع آن از برخورد ماشین ها به هم جلوگیری کنید . این بازی با موس انجام می شود ؛ برای تغییر رنگ چراغ روی آن کلیک کنید.